Algorithm of the approach to celiac disease diagnosis

Celiac disease, gluten, chronic diarrhea, growth retardation, anti-tissue transglutaminase IgA, anti-endomysium IgA, total IgA, duodenal biopsy